Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder regelbundet flera gånger per år. Mellan mötena träffas styrelseledamöter och intresserade medlemmar i olika arbetsmöten och arbetar med löpande arbete och förbättringar i föreningen.

Boende som vill få svar på frågor eller vill att vi lyfter en viss punkt på ett kommande styrelsemöte är mycket välkommen att höra av sig till styrelsen med ett mail till styrelsen@brfbergsparken.se alt. per brev i styrelsens postfack i Hus 2 (mittenhuset).

Om väsentlig information behöver delges så går styrelsen ut med information till medlemmarna i form av medlemsbrev och här på hemsidan. Styrelsemötena är öppna för styrelsens ledamöter och suppleanter och av stämman adjungerade personer. Boende som har särskilda -skäl/behov att närvara vid en enskild fråga kan bjudas in av styrelsen för den punkten. Styrelsens protokoll är inte offentliga på grund av att känsliga personliga uppgifter behandlas på styrelsemötena.